Všeobecné obchodní podmínky
pro Filmotéku SupremeXP.net

 

I.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) vydala společnost SupremeXP Enterprise s. r. o., se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1 s Staré Město, IČO: 092 94 121, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 333974 v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „poskytovatel“).

1.2.VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služeb spočívajících v umožnění jednorázového přehrání audiovizuálního díla v on-line přehrávači („stream ve formátu HLS“) Tyto služby jsou poskytovány na webových stránkách www.supremexp.tv nebo www.supremexp.net/TV.

1.3.Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není uživatel oprávněn služby využít.

II.     PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELE, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.Poskytovatel nabízí ke zhlédnutí pouze audiovizuální díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“).

2.2.Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití fyzických osob (dále jen „Uživatel“). Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, jakékoliv veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

2.3.Nezletilý Uživatel starší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý uživatel starší 12 let a mladší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý uživatel mladší 12 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nevhodný pro děti do 12 let, nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let.

2.4.Časové omezení sledování Titulů v on-line přehrávači je stanoveno na 48 hodin a jednu IP adresu uživatele, s výjimkou zvláštní nabídky časově omezených nabídek vybraných Titulů (dále jen "Festival"), kdy takto vybrané festivalové Tituly může Uživatel shlédnout pouze v Poskytovatelem stanovené době a nemůže tak takto určené Tituly sledovat na vyžádání kdykoliv. V případě festivalových Titulů platí zvláštní platební podmínky (čl. III. odst. 3.6.).

2.5.Veškerá prezentace titulů umístěná ve webovém rozhraní portálu poskytovatele je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.6.Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplněním a potvrzením registračního formuláře na webu SupremeXP.net.

2.7.Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.

III.     PŘEDPLATNÉ, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.Pořízení vybraných Titulů je zpoplatněno. Cena za pořízení je uvedena u každého Titulu na portálu SupremeXP.net. Cena za využití služby bude hrazena buď v rámci předplatného nebo v rámci platby jednorázového poplatku za podmínek dále uvedených.

3.2.Uživatel může využít předplatného a to buď na období jednoho měsíce, jednoho roku či jinak stanoveného období. Zvolené předplatné služby – ať již měsíční, roční či na jiné období – bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného a obdobně u jinak určených období), dokud předplatné uživatel nezruší. Předplatné může uživatel kdykoliv zrušit, a s to účinností ke konci aktuálního, již započatého období, pro které předplatné dosud trvá. Poskytovatel neposkytuje peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení předplatného. Zrušení předplatného může uživatel realizovat na portálu SupremeXP.net, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“ ve svém profilu v sekci "Moje předplatné". Předplatné může uživatel dále dát někomu darem coby dárkové předplatné – v takovém případě mu na základě uhrazení ceny předplatného bude vygenerován speciální elektronický kód, který zašlete obdarovanému na jeho e-mail; po aktivaci kódu začne běžet předplatné. Konkrétní podmínky a obsah předplatného mohou být poskytovatelem měněny.

3.3.Platba předplatného i jednorázových poplatků probíhá prostřednictvím platební brány poskytovatele, kde je na výběr varianta platby platební kartou, Apple Pay či Mall Pay. Online platby jsou zajištěny platební bránou ČSOB. Poskytovatel služby je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny standardem 3D Secure a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány ČSOB zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky, nebo smart klíčem apod. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, akceptacekaret@csob.cz, telefon +420 495 800 116.

3.4.Pro úhradu předplatného nebo pořízení vybraných Titulů je možné použít SupremeXP COINS z virtuální peněženky uživatele v případě, že si ji dle platných pravidel zřídil.

3.5.Potvrzením objednávky odpovídající služby (zpoplatněné předplatným nebo jednorázovým poplatkem) dává uživatel poskytovateli oprávnění účtovat uživateli poplatek dle aktuálních cen, tak jak jsou uvedeny na portálu SupremeXP.net.

3.6.Festivalové Tituly můžou být vyňaty z předplatného a v takové případě musí být uživatelem hrazeny jednorázovým poplatkem. S ohledem na to, že v případě festivalových Titulů je stanovený omezený počet diváků - uživatelů, může dojít k naplnění kapacity. V takovém případě nemusí být všem zájemcům o shlédnutí konkrétního festivalového Titulu umožněno tento Titul shlédnout.

IV.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.Ochrana osobních údajů uživatele (fyzické osoby) je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4.2.Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je umístěn na portálu SupremeXP.net.

V.     ZMĚNA CEN A PLATEBNÍCH PODMÍNEK

5.1.Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny za poskytované služby. V případě, že se tak stane, budou předplatitelé informováni prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený uživatelem) a to minimálně jeden kalendářní měsíc před prvním dnem účinnosti změny cen. V případě, nesouhlasu, může být předplatné na další období zrušeno a to až do prvního dne účinnosti změny cen. Zrušení předplatného provede uživatel prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“ na portálu SupremeXP.net. Pokud tak uživatel v dané době neučiní, má se za to, že s novými cenami souhlasí a ty se na něj budou od počátku účinnosti změny cen vztahovat.

5.2.Poskytovatel může platební podmínky změnit s tím, že v případě předplatitelů se zavazuje oznámit změny prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený uživatelem) minimálně jeden měsíc před počátkem účinnosti. Pokud nebude uživatel s nově nastavenými platebními podmínkami souhlasit a oznámí tuto skutečnost, než vstoupí změna Podmínek v účinnost, na e-mailové adrese info@SupremeXP.net, bude smluvní vztah ukončen. Pokud tak Uživatel v dané lhůtě neučiní, má se za to, že uživatel s nově nastavenými platebními podmínkami souhlasí se smluvní vztah je nadále účinný.

VI.     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE

6.1.Vzhledem k tomu, že veškeré tituly nabízené poskytovatelem mají formu digitální obsahu, není možné od kupní smlouvy s odkazem na § 1838, písm. l zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, odstoupit.

6.2.Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: info@SupremeXP.net.

6.3.Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.

6.4.Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou uživatel.

6.5.Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

VII.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv činnosti Uživatele podnikané v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jakékoliv činnosti uživatele, která by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Poskytovatele posuzovány jako porušování těchto Podmínek a Poskytovatel je oprávněn Uživatele v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení k přístupu ke službám Poskytovatele dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti je Poskytovatel oprávněn učinit okamžitě.

7.2.Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.

7.3.Tyto podmínky se řídí platným právním řadem České republiky.

7.4.Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 01.06.2021.Všechny sušenky?

Aby CineXP fungovalo, jak má ...

Soubory cookies a podobné technologie nám pomáhají zlepšovat užívání naší platformy, vylepšovat jí a vyvíjet pro Tebe další služby. Díky nim také poznáme Tvoje preference a snadněji Ti zobrazíme přesně to, co hledáš. Pokud přijmeš všechny cookies, umožníš nám, abychom je využívali pro všechny zmíněné účely. Můžeš si ale také zvolit své vlastní nastavení aneb proti gustu žádný dišputát. Tvoje volba bude platit pro web www.cinexp.cz a jeho subdomény. Pokud budeš chtít svoje nastavení v budoucnu změnit, tak v patičce najdeš záložku "Nastavení cookies“.

Jakou chceš sušenku?

SupremeXP podle Tvojí chuti.

Na této stránce můžeš nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co Tě zajímá, a nebudeme Tě obtěžovat informacemi, které nepotřebuješ. Zároveň díky nim můžeme neustále vylepšovat naší platformu ku Tvojí spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají, abychom Ti ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se Ti mohla líbit a bude pro Tebe užitečná.