Všeobecné obchodní podmínky pro Herní zónu a virtuální peněženku

 

tato pravidla jsou závazná pro všechny registrované uživatele. Provozovatelem webu SupremeXP.net, jakožto i subjektem odpovědným za jeho obsah v těch případech, kdy je schopen obsah webu sám ovlivnit, je SupremeXP Enterprise s.r.o., IČO: 092 94 121, zapsaná u MS v Praze pod sp. zn. C 333974, se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, Česká republika.

   I.     OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Uživatelé jsou povinni chovat se s respektem ke svým soupeřům a držet se pravidel slušného chování.

1.2. Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, který zajišťuje provoz webu SupremeXP.net, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.

1.3. Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

  II.     PODMÍNKY REGISTRACE

2.1. Každá fyzická osoba se může na webu SupremeXP.net registrovat zdarma, avšak pouze fyzická osoba starší patnácti let může SupremeXP COINS získané v turnajích proměnit na koruny české (CZK).

2.2. Uživatel musí při registraci vyplnit plné jméno a příjmení, přezdívku (nick) a platnou a aktuální e-mailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 

2.3. V případě aktivace virtuální peněženky musí každý uživatel uvést své bydliště, mobilní telefonní číslo, a datum narození.

2.4. V případě aktivace virtuální peněženky osobou mladší patnácti let nejsou nutné žádné další údaje, jelikož tato osoba nemůže SupremeXP COINS získané v turnajích proměnit na koruny české (CZK).

2.5. V případě aktivace virtuální peněženky osobou starší patnácti let a mladší osmnácti let je vedle údajů uvedených v odstavci 3. tohoto článku potřeba uvést ještě mobilní telefonní číslo zákonného zástupce, přičemž toto telefonní číslo musí být zákonným zástupcem potvrzeno. Dále musí registrující se uživatel sdělit číslo bankovního účtu a/nebo PayPal spojení.

2.6. V případě aktivace virtuální peněženky osobou starší osmnácti let není vedle údajů uvedených v odstavci 3. tohoto článku potřeba uvádět žádné další osobní údaje. Dále musí registrující se uživatel sdělit číslo bankovního účtu a/nebo PayPal spojení.

2.7. Dále je uživatel povinen uvést, zda je osobou, u níž je sportovní činnost podnikáním (dále jen „profi-uživatel“) či nikoliv.

2.8. Okamžikem registrace uživatele na webu SupremeXP.net uživatel bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly.

2.9. Registrací na webu SupremeXP.net uživatel stvrzuje, že si tato pravidla přečetl, rozumí jim, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

2.10.  V případě, že uživatel při registraci nebo během užívání webu SupremeXP.net použije fotografii, obrázek nebo grafiku, kterou vloží ke svému profilu nebo k výsledku zápasu, nesmí tímto dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu SupremeXP.net ani jeho provozovatele, nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 

2.11.  Uživatel umístěním a zpřístupněním profilové fotografie a fotografie, obrázku nebo grafiky k výsledku zápasu prohlašuje provozovateli webu SupremeXP.net, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu SupremeXP.net uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu SupremeXP.net uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.

2.12.  Profily uživatelů nejsou převoditelné.

   III.     PRAVIDLA DISKUSE

3.1. Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Provozovatel webu SupremeXP.net nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. 

3.2. Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.

3.3. Provozovatel webu SupremeXP.net si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezřeni na porušeni uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody, tímto není dotčena. 

  IV.     PRAVIDLA ÚČASTI V TURNAJI

4.1. Uživatelé a návštěvníci online turnajů webu SupremeXP.net berou na vědomí, že hraní turnajů nevyžaduje pouze zručnost či tělesná cvičení ve smyslu ust. § 2881 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a použijí se tak ust. § 2873 a násl. o sázce.

4.2. Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoli druh cheatování je zakázán ve všech turnajích. 

4.3. Cheatováním se rozumí manipulace se soubory, používání skriptů či jiných SW programů, které zvýhodňují uživatele samotného či jeho tým na úkor soupeře. 

4.4. Prokázáním cheatování se uživatel/tým vystavuje riziku, že uživatel/tým bude vyloučen z probíhajícího turnaje a nebude mu umožněn start ani v dalších turnajích.

4.5. Podle pravidel konkrétního turnaje bude přístup na turnaj buď bezplatný, nebo zpoplatněný ve virtuálních SupremeXP COINS.

V.     OZNAČENÍ UŽIVATELE

5.1. Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a provozovatel webu SupremeXP.net nenese odpovědnost za její obsah. Zakázané nicky jsou takové, které:

  1. jsou chráněny právy třetích osob a uživatel nemá písemný souhlas pro jejich použití,
  2. se podobají značkám nebo ochranným známkám, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrované,
  3. napodobují a/nebo napadají nicky jiných uživatelů

5.2. Jakýkoliv nick, který je urážlivý, vulgární, podněcující rasovou, či etnickou nenávist nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo zákony České republiky, je zakázaný. Uvedené podmínky se vztahují i na jména týmů.

  VI.     PRAVIDLA TURNAJE

6.1. Každý turnaj má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která jsou stanovena organizátorem daného turnaje před jeho startem. 

6.2. Přihlášením do turnaje uživatel vyslovuje souhlas s danými pravidly turnaje, kterými se musí během celého turnaje řídit. 

6.3. Organizátor má právo na změnu pravidel turnaje zejména tehdy, pokud jimi má být zkvalitněn průběh turnaje. Tuto změnu musí organizátor oznámit všem zúčastněným uživatelům ihned po jejím provedení.

 VII.     CENY, VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA

7.1. V případě, kdy se uživatel v rámci turnaje umístí na ohodnocovaném místě (zpravidla 1. 2. 3. a 4. místo), bude do jeho virtuální peněženky připsáno podle konkrétního umístění v soutěži a pravidel konkrétního turnaje, které provozovatel webu SupremeXP.net vyhlásí před zahájením turnaje, dané množství virtuální měny, tzv. SupremeXP COINS.

7.2. Každý uživatel si může aktivovat virtuální peněženku, ve které se mu budou SupremeXP COINS ukládat a kde bude moct s těmito SupremeXP COINS hospodařit.

7.3. Uživateli staršímu patnácti let, který bude mít aktivovanou virtuální peněženku, se budou získané SupremeXP COINS v okamžiku jejich připsání do virtuální peněženky přeměňovat automaticky na koruny české (CZK).Tyto SupremeXP COINS jsou ke koruně české (CZK) v poměru deset ku jedné.

7.4. Uživatel mladší patnácti let může SupremeXP COINS získané do dne svých patnáctých narozenin v okamžiku dovršení patnácti let vyměnit za SupremeXP COINS totožné s SupremeXP COINS dle předchozího odstavce, nutnou podmínkou je doplnění mobilního telefonního čísla zákonného zástupce, přičemž toto telefonní číslo musí být zákonným zástupcem potvrzeno a dále musí také doplnit číslo bankovního účtu a/nebo PayPal spojení.

7.5. V případě, že se uživatel rozhodne, může si kdykoliv nechat vyplatit od provozovatele webu SupremeXP.net svou výhru v korunách českých (CZK), a to v poměru vůči částce SupremeXP COINS v jeho virtuální peněžence deset ku jedné. To znamená, že za každých deset SupremeXP COINS dostane jednu korunu českou.

7.6. S ohledem na aktuální znění daňových předpisů je rozhodné, zda uživatel je profi-uživatelem či nikoliv.

7.7. V případě, že je uživatel profi-uživatelem, a tuto informaci řádně sdělí při registraci dle čl. II. těchto pravidel, může mu být na jeho žádost vyplacena provozovatelem webu SupremeXP.net jeho výhra v korunách českých, a to v poměru vůči částce SupremeXP COINS v jeho virtuální peněžence deset ku jedné. To znamená, že za každých deset SupremeXP COINS dostane jednu korunu českou.

7.8. V případě, že uživatel není profi-uživatelem, a tuto informaci řádně sdělí při registraci dle čl. II. těchto pravidel, může mu být na jeho žádost vyplacena provozovatelem webu SupremeXP.net jeho výhra v korunách českých, a to v poměru vůči částce SupremeXP COINS v jeho virtuální peněžence deset ku jedné. To znamená, že za každých deset SupremeXP COINS dostane jednu korunu českou. Tato částka bude zdaněna dle platných daňových předpisů.

7.9. Ceny, které jsou před turnajem vyhlášeny provozovatelem webu SupremeXP.net, nejsou soudně vymahatelné.

7.10.  Uživatel / tým porušením jakého ustanovení těchto pravidel ztrácí nárok na výhru, přestože jinak ve hře uspěl.

7.11.  Za účelem převzetí výhry je uživatel povinen sdělit při registraci svůj bankovní účet a/nebo PayPal spojení, na který mu bude případná výhra zaslána. V případě, že bankovní účet a/nebo PayPal spojení  neudá, nárok na výhru mu zaniká.

7.12.  Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.

VIII.     PRAVIDLA PRO POŘADY WEBU SUPREMEXP.NET

8.1. Veškeré rozhovory s hosty webu SupremeXP.net, vzniklé při natáčení pořadů webu SupremeXP.net, vyjadřují jejich autentické názory a provozovatel webu SupremeXP.net za průběh rozhovorů nenese žádnou zodpovědnost. 

8.2. Na hosty není během natáčení vyvíjen ze strany provozovatele webu SupremeXP.net jakýkoliv nátlak.

8.3. Bez svolení provozovatele webu SupremeXP.net není možné pořady dále poskytovat ani upravovat. Pořad podléhá autorským právům, která jsou ve vlastnictví provozovatele webu SupremeXP.net.

   IX.     SUPREMEXP.NET OFFLINE AKCE

9.1. Provozovatel webu SupremeXP.net nenese zodpovědnost za případné ztráty na majetku, chování a názory návštěvníků SupremeXP.net offline akcí.

9.2. Uživatelé a návštěvníci offline akcí webu SupremeXP.net berou na vědomí, že hry, provozované na těchto offline akcích nevyžadují zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré případné nároky na  poskytnutí výher (věcných i finančních) ze všech offline akcí soudně vymahatelné. 

X.     PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ JINÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ

10.1.  Uživatelé jsou oprávněni pod svým profilem zveřejnit vlastní fotografie, videa, či jiné audiovizuální materiály. Uživatelé berou na vědomí, že v tomto případě nesmí zveřejněním audiovizuálních materiálů dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu SupremeXP.net ani jeho provozovatele, nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 

10.2.  Uživatel zveřejněním audiovizuálních materiálů na webu SupremeXP.net prohlašuje provozovateli webu SupremeXP.net, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu SupremeXP.net, uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu SupremeXP.net uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.

   XI.     OSTATNÍ PRAVIDLA

11.1.  Veškerá hesla a informace z herních účtů se ukládají šifrovaně, aby se zabránilo únikům třetím stran. 

11.2.  Veškeré osobní údaje, poskytnuté uživateli, slouží jen pro účely webu SupremeXP.net a nebudou sdělovány třetím stranám.

11.3.  Provozovatel webu SupremeXP.net nenese žádnou odpovědnost za jednání a chování veškerých uživatelů, které se projeví na webu SupremeXP.net a na samotných offline akcích pořádaných webem, resp. provozovatelem webu SupremeXP.net a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).

11.4.  Provozovatel webu SupremeXP.net je oprávněn libovolně nahrávat průběh i jednotlivé okamžiky probíhajících turnajů a tyto nahrávky libovolně užívat k jakémukoliv účelu. Uživatelé prohlašují, že nemají k podobě a průběhu turnajů žádná práva autorskoprávní nebo jiné povahy.

11.5.  Tato pravidla a veškerá činnost na SupremeXP.net se řídí právem České republiky.

 

Všechny sušenky?

Aby CineXP fungovalo, jak má ...

Soubory cookies a podobné technologie nám pomáhají zlepšovat užívání naší platformy, vylepšovat jí a vyvíjet pro Tebe další služby. Díky nim také poznáme Tvoje preference a snadněji Ti zobrazíme přesně to, co hledáš. Pokud přijmeš všechny cookies, umožníš nám, abychom je využívali pro všechny zmíněné účely. Můžeš si ale také zvolit své vlastní nastavení aneb proti gustu žádný dišputát. Tvoje volba bude platit pro web www.cinexp.cz a jeho subdomény. Pokud budeš chtít svoje nastavení v budoucnu změnit, tak v patičce najdeš záložku "Nastavení cookies“.

Jakou chceš sušenku?

SupremeXP podle Tvojí chuti.

Na této stránce můžeš nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co Tě zajímá, a nebudeme Tě obtěžovat informacemi, které nepotřebuješ. Zároveň díky nim můžeme neustále vylepšovat naší platformu ku Tvojí spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají, abychom Ti ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se Ti mohla líbit a bude pro Tebe užitečná.